Algemene Voorwaarden Office Management Noord Nederland – SecretaresseHogeschool

OMNN is een handelsnaam van Tol Secretarie. De Algemene Voorwaarden van Tol Secretarie zijn derhalve ook van toepassing op OMNN.

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.
Deelnemersovereenkomst: Wordt gesloten tussen OMNN en de klant, waarin de precieze opleiding en de voorwaarden voor de betreffende opleiding worden vastgelegd.
Digitale kanalen: alle elektronische mogelijkheden die OMNN tot haar beschikking heeft, daaronder wordt onder meer verstaan: de website, e-mail en de profielen op LinkedIn, Facebook, Netwerkorganisaties, Twitter en Instagram.
Klant: iedere persoon die, particulier of zakelijk, een opleiding, training of workshop volgt bij OMNN
OMNN: Office Management Noord-Nederland, het opleidingsplatform waaronder de Secretaressehogeschool valt, welke zorg draagt voor passende opleidingen, trainingen of workshops verzorgt voor onder andere de secretaresse, met name in Noord-Nederland.
Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook welke wordt gebruikt als onderdeel van de opleiding, training of workshop.
Opleiding: Hieronder vallen alle opleidingen, trainingen, cursussen en workshops welke vanuit zowel de Secretaressehogeschool als vanuit OMNN worden gegeven.
Schriftelijke communicatie: Alle communicatie tussen OMNN en de klant via brief, e-mail, Social Media of Whatsapp.
Secretaressehogeschool: OMNN is de eigenaar per 1 juli 2019. Alle afspraken tussen de klant en de Secretaressehogeschool die voor die datum zijn gemaakt, komen hiermee te vervallen voor OMNN.
Service: De service houdt in dat de klant, ook na het behalen van de opleiding, een bepaalde periode terecht kan bij OMNN voor vragen.
Website: de website van OMNN: www.omnn.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van OMNN en alle door OMNN gesloten Deelnemersovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 3, lid 3. De geldigheidsduur is een maand na offrering. Daarna komen alle rechten te vervallen.
 2. Met de inschrijving voor een opleiding aanvaart de klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. De toepasselijkheid van de eigen Algemene Voorwaarden van de klant wijst OMNN van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen OMNN en de klant uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. In de gevallen waarin de betreffende Deelnemersovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet worden voorzien, zal OMNN in alle redelijkheid een regeling treffen.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van één of meer bepalingen binnen de Algemene Voorwaarden, tast de geldigheid of de verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien er sprake is van ongeldige of onverbindende bepalingen, zal OMNN in overleg met de klant de bepalingen vervangen door een bepaling welke wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van de bepaling.
 6. Aan deze Algemene Voorwaarden zijn geen rechten te ontlenen door de klant wanneer OMNN slechts de facilitator van een opleiding, training of workshop is.

Artikel 3 – Opleidingen

 1. OMNN zal alle opleidingen (bij voorkeur) via digitale kanalen onder de aandacht brengen.
 2. Iedere opleiding is door OMNN omschreven en binnen deze omschrijving wordt kenbaar gemaakt welk lesmateriaal onderdeel uitmaakt van de opleiding en/of hoe de klant hierover de beschikking krijgt.
 3. De volgende gegevens zullen op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld:
  a. de wijze van uitvoering van de Deelnemersovereenkomst;
  b. wanneer de opleiding start;
  c. de voorwaarden waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat;
  d. indien van toepassing de toelatingseisen om met de opleiding te mogen starten;
  e. de totaalprijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  f. de wijze van betaling;
  g. de duur van de Deelnemersovereenkomst,
  h. overige specifieke voorwaarden.
 4. Deze Algemene Voorwaarden worden ter beschikking gesteld aan de klant voorafgaand aan het aangaan van de Deelnemersovereenkomst, tevens zijn ze ten allen tijde in te zien via de website van OMNN.
 5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 zal OMNN de volgende gegevens aan de klant doen toekomen bij het aangaan van een Deelnemersovereenkomst:
  a. de identiteit en het adres van OMNN;
  b. Het wijzen op het recht van de klant om de Deelnemersovereenkomst volgens de bepalingen in artikel 7 te herroepen dan wel te ontbinden;
  c. Bij offrering zal de geldigheidsduur van het aanbod duidelijk worden aangegeven.
 6. OMNN behoudt zich het recht voor om inhoudelijke wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.

Artikel 4 – Deelnemersovereenkomst

 1. Door inschrijving voor een opleiding gaat de klant met OMNN een Deelnemersovereenkomst aan en verklaart de klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 2. De Deelnemersovereenkomst komt tot stand zodra de aanvaarding van de opleiding door de klant door OMNN is verwerkt. Dit houdt in dat de klant schriftelijk bericht krijgt van het slagen van inschrijving.
 3. Bij inschrijving verbindt de klant zich aan OMNN voor de duur van de opleiding en OMNN verwacht van de klant dat de klant met volle inzet aan de opleiding deelneemt. OMNN zal aangeven wat van de klant tijdens de opleiding wordt verwacht en zal zich inspannen om de klant met goed gevolg de opleiding te laten afronden.
 4. Mogelijkerwijs kan het zo zijn dat de klant diploma’s en/of certificaten heeft behaald welke de inrichting van de opleiding kan beïnvloeden. Dit dient de klant bij inschrijving aan te geven zodat in overleg aanpassingen kunnen worden gedaan.
 5. Na een geslaagde inschrijving zal de klant de Deelnemersovereenkomst ontvangen welke binnen 30 dagen getekend in het bezit moet zijn van OMNN, maar in elk geval vóór aanvang van de beoogde opleiding.

Artikel 5 – Kosten

 1. De kosten van de opleiding, de betalingswijze, het inschrijfgeld en eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de opleidingsinformatie.
 2. Eventuele aanpassingen in bepalingen binnen artikel 5 lid 1 zijn alleen geldig indien schriftelijk afgesproken en zijn vastgelegd tussen OMNN en klant.
 3. Kosten gemaakt door de klant door aanschaf van materiaal welke niet door OMNN wordt aangeleverd, zijn niet verhaalbaar omdat deze materialen niet van wezenlijk belang zijn voor het behalen van de opleiding. Hieronder vallen onder andere materialen als (specifieke) boeken en laptops. Ook niet wanneer de docent deze materialen heeft geadviseerd.
 4. Voor (in)companytrajecten zal er per situatie een offerte door OMNN worden opgesteld. Binnen de offerte zullen de bepalingen van artikel 3. Lid 3 van toepassing zijn.
 5. Alle door OMNN gemelde bedragen zijn exclusief btw.
 6. Tussentijds optredende kostenverhogende factoren zullen na het sluiten van de Deelnemersovereenkomst niet aan de klant worden doorberekend.
 7. Restitutie wordt slechts verleend indien u voldoet aan artikel 7.

Artikel 6 – Betaling

 1. Voorafgaand aan de start van de opleiding zal OMNN een factuur sturen.
 2. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals vermeld op de factuur, OMNN houdt een betalingstermijn van 14 dagen aan.
 3. De betaling dient voldaan te zijn voor aanvang van de opleiding.
 4. Indien er betalingstermijnen zijn afgesproken, zal er door OMNN geen deelfactuur worden verzonden. Het is aan de klant om de termijnen tijdig te voldoen.
 5. Indien de klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en er wordt niet aan de betalingsverplichting voldaan, heeft OMNN het recht om het verschuldigde bedrag ineens te vorderen.
 6. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de Deelnemersovereenkomst met OMNN voortkomen. Ook wanneer de betaling wordt overgedragen aan derden, zoals aan de werkgever.
 7. De klant is van rechtswege in verzuim wanneer er de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet (volledig) is betaald, zonder dat een aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is. OMNN stuurt daarop een betalingsherinnering waarna de klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog aan de betalingsverplichting kan voldoen.
 8. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de klant wanneer de klant in gebreke blijft betreffende betaling aan OMNN. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de klant verschuldigde bedrag.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. Voorafgaand aan de aanvang van de opleiding mag de klant de Deelnemersovereenkomst binnen 14 dagen na sluiten zonder opgave van reden kosteloos ontbinden.
 2. De klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door dit ondubbelzinnig schriftelijk aan OMNN kenbaar te maken binnen de in artikel 7 lid 1 gestelde termijn. Als ontvangstmoment bij OMNN geldt in het geval van een brief de datum op de poststempel. Als ontvangstmoment van de e-mail wordt de verzenddatum van de e-mail gebruikt.
 3. Na ontvangst van het verzoek tot ontbinding bij OMNN heeft de klant nog 14 dagen om reeds ontvangen onderwijsmateriaal te retourneren naar OMNN. Digitaal materiaal moet men vernietigen.
 4. OMNN betaalt het eventueel reeds betaalde bedrag voor de opleiding zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na de ontbinding van de overeenkomst.
 5. Retourzendingen worden door OMNN alleen geaccepteerd als zij zich in originele staat bevinden, dat wil zeggen dat het onderwijsmateriaal onbeschadigd en onbeschreven is, compleet en slechts behandeld als redelijkerwijs nodig is ter inzage. Als er niet aan deze voorwaarde is voldaan is de klant verplicht om een door OMNN te bepalen waardevermindering te accepteren en te vergoeden. OMNN behoudt zich het recht voor om deze bepaling ook toe te passen als de klant onderwijsmaterialen niet retourneert.
 6. Indien de aanmelding voor de Opleiding zo kort voor de start is dat de herroepingstermijn (gedeeltelijk) samenvalt met de start van de opleiding, is OMNN gerechtigd om 50% van de verschuldigde opleidingsprijs in rekening te brengen wanneer de klant zijn beslissing herroept.

Artikel 8 – Annulering opleiding buiten herroepingstermijn

 1. Ingeval van annulering buiten de herroepingstermijn is OMNN gerechtigd om de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen.
  a. Bij annulering na totstandkoming van de Deelnemersovereenkomst en buiten de herroepingstermijn, maar voor de start van de opleiding, zal OMNN gerechtigd zijn om 50% van de opleidingsprijs alsnog bij de klant in rekening te brengen.
  b. Bij annulering na totstandkoming van de Deelnemersovereenkomst, buiten de herroepingstermijn en na de start van de opleiding is OMNN gerechtigd om het volledig verschuldigde bedrag bij de klant in rekening te brengen.
 2. Mocht de klant door uitzonderlijke omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om de opleiding te (ver)volgen maar wil de klant dit op een later moment wel, dan kan dit in overleg met OMNN worden afgesproken, mits deze uitzonderlijke omstandigheden aan OMNN kunnen worden aangetoond. Alle afspraken die dan tussen de klant en OMNN zullen worden vastgelegd in een aanhangsel bij de reeds gemaakt Deelnemersovereenkomst. Restitutie wordt niet gegeven.
 3. Wijzigingen in locatie en data worden door OMNN bepaald. Deze wijzigingen geven geen recht op ontbinding van de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 9 – Gevolgen niet nagekomen verplichtingen

 1. Als de klant één of meer verplichtingen uit de Deelnemersovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is OMNN gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
 2. De gevolgen van het onderbreken of beëindigen van de opleiding als bedoeld in artikel 9 lid 1 zijn voor rekening en risico van de klant. Deze gevolgen kunnen zijn:
  a. De studie loopt vertraging op met het mogelijke gevolg dat de opleiding niet meer (geheel) aansluit en de docentbegeleiding wordt stopgezet.
  b. De toegang tot de opleiding wordt ontzegt, opleidingsmateriaal wordt niet meer beschikbaar gesteld en de opleiding wordt niet afgesloten met een certificaat.
 3. Bij beëindiging van de Opleiding zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 geldt het volgende:
  a. Tenzij schriftelijk overeengekomen zoals bedoeld in artikel 8 lid 2 heeft OMNN geen verplichtingen meer richting de klant.
  b. Als beëindiging van de Opleiding zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 voortijdig is, gelden de voorwaarden van artikel 8.
  c. De beëindigde opleiding kan niet worden hervat, tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 8 lid 2. De klant zal zich opnieuw moeten inschrijven wanneer de klant de opleiding alsnog wil vervolgen.
 4. Het in verzuim zijn van de klant betekent niet dat de Deelnemersovereenkomst tussen de klant en OMNN is beëindigd, men moet blijven voldoen aan zijn betalingsverplichtingen zoals bedoeld in artikel 6 lid 4.

Artikel 10 – Certificering en Serviceduur

 1. Indien de klant de opleiding met goed gevolg heeft afgerond, ontvangt de klant een certificaat, hierbij dient de verschuldigde opleidingsprijs volledig bij OMNN binnen te zijn.
 2. Indien aan de opleiding toetsen/examens zijn verbonden gelden de volgende voorwaarden:
  a. Het deelnemen aan toetsen is voor de klant bij de prijs inbegrepen.
  b. Mits de markt er om vraagt is OMNN in de toekomst gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen voor een afsluitend examen.
  c. Als de klant een toets of examen niet met goed gevolg aflegt, kan in overleg met de docent een nieuwe mogelijkheid worden gepland. Het kan voorkomen dat hiervoor extra kosten worden gerekend, die voor rekening van de klant komen, als hiervoor een speciale datum moet worden gepland.
 3. De klant moet minimaal 80 % van de lessen aanwezig zijn geweest om het certificaat te mogen ontvangen. De aanwezigheid wordt middels een presentielijst bijgehouden.
 4. De serviceduur bedraagt een half jaar na het afronden van de opleiding. Binnen deze periode is de klant gerechtigd om contact op te nemen met OMNN voor (inhoudelijke) vragen over de afgeronde opleiding. Indien de vraag voor een externe docent is en de klant hier de contactgegevens niet van heeft, zal OMNN als tussenpersoon fungeren.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft OMNN na het verstrijken van de serviceduur geen verplichtingen meer naar de klant.

Artikel 11 – Uitvoering van de opleiding/training/workshop.

 1. OMNN heeft het recht om de indeling van de opleiding te wijzigen. Dit geldt zowel voor de inhoud als de tijd en plaats. OMNN zal dit normaal gesproken altijd doen in overleg met de klanten.
 2. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt OMNN zich het recht voor om een aanvangsdatum van de opleiding te wijzigen of voor een andere locatie te kiezen.
 3. Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet OMNN er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Als dit onverhoopt niet mogelijk blijkt, zal OMNN de klanten hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren of het lesschema omgooien.
 4. Uitval van een (gefaciliteerde) bijeenkomst of (externe) docent geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie of het inhalen van een bijeenkomst.
 5. Het lesprogramma staat voor het hele jaar ingepland, bijeenkomsten missen en later inhalen is alleen mogelijk in overleg met OMNN. Door OMNN gefaciliteerde bijeenkomsten/trainingen/workshops vallen hier niet onder. Dit is slechts te overleggen met de externe docent of organisatie. Over eventuele bijkomende kosten zijn bij OMNN geen rechten te ontlenen.

Artikel 12 – Onderwijsmateriaal

 1. Alle Onderwijsmaterialen wordt voor aanvang van de opleiding verstuurd aan de klant of bij aanvang van de bijeenkomst aangereikt.
 2. Verkeerd of niet compleet materiaal wordt door OMNN kosteloos vervangen.
 3. OMNN is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden door onvoorziene omstandigheden die na het aangaan van de Deelnemersovereenkomst zich voordoen.
 4. Onderwijsmateriaal wordt alleen verstuurd binnen Nederland.
 5. Docentbegeleiding voor een module wordt pas na het volgen van de eerste les mogelijk.

Artikel 13 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de lesstof, geleverd en geproduceerd door OMNN, blijven te allen tijde bij OMNN, ongeacht in welke vorm deze stof zich bevindt (print, digitaal of anderszins)
 2. Gebruik van het Studiemateriaal anders dan voor de opleiding is niet toegestaan, evenmin als het verkopen, kopiëren of afstaan aan derden, zonder toestemming van OMNN.
 3. Het verveelvoudigen of openbaar maken van Studiemateriaal mag alleen na schriftelijke toestemming van OMNN.
 4. De klant staat ervoor in dat materiaal door de klant aangeleverd in opdrachten geen intellectueel eigendomsrecht van derden schendt of aantast.
 5. Blijkt dat de eigendomsrechten van OMNN zijn geschonden of materiaal wordt misbruikt, dan is OMNN gerechtigd een factuur te sturen, vergelijkbaar met de opleidingskosten. Daarnaast kan OMNN juridische stappen ondernemen.

Artikel 14 – Docenten / Trainers

 1. OMNN is gerechtigd om een opleiding of gedeelte daarvan door externe docenten/trainers te laten verzorgen. Deze Algemene Voorwaarden en de Deelnemersovereenkomst blijven onverkort van toepassing.
 2. Indien OMNN alleen de facilitator van een Opleiding is gelden de Algemene Voorwaarden die de docent/trainer overlegt en kunnen er aan de Algemene Voorwaarden van OMNN geen rechten worden ontleent. Tenzij anders tussen OMNN en trainer/docent is overeengekomen.
 3. Bij uitval van docenten of trainers gelden de voorwaarden zoals genoemd in artikel 11 lid 3
  en lid 4.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van OMNN is beperkt tot maximaal het door de klant betaalde bedrag voor de opleiding.
 2. OMNN behoudt zich het recht voor om de klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen door OMNN de toegang tot de opleiding worden ontzegt, ondermeer de bepalingen binnen artikel 9 zijn dan van toepassing.
 3. OMNN is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bij derden aangeschaft onderwijsmateriaal. Zelfs indien dit op advies van de docent is aangeschaft.
 4. Al het opleidingsmateriaal dat door OMNN is ontwikkeld is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen samengesteld. Op geen enkele wijze is OMNN aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Opleidingsmateriaal, tenzij er aangetoond wordt dat er moedwillige opzet of bewuste roekeloosheid is van de zijde van OMNN.
 5. OMNN is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk te stellen voor spullen die de klant zelf mee neemt.

Artikel 16 – Privacy

 1. OMNN heeft zich te houden aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en handelt hier ook naar. Dit houdt in dat OMNN zich inspant voor het beschermen van door de klant aangeleverde persoonsgegevens.
 2. de door de klant aangeleverde persoonsgegevens worden slechts verwerkt met toestemming van de klant voor het volgende doel:
  a. Facturering van de opleiding.
  b. Het volgen van de opleiding door de juiste persoon, hiervoor kan eventueel een identiteitsbewijs worden gevraagd. Hiervan wordt geen kopie gemaakt.
  c. De juiste persoon het behaalde certificaat overhandigen. Ook hierbij kan gevraagd worden naar een identiteitsbewijs, wederom zonder dit te kopiëren.
  d. De juiste persoon op de hoogte houden van wijzigingen binnen de opleiding na voltooiing.
 3. De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan wettelijk is vastgesteld, tenzij de klant schriftelijk bij OMNN aangeeft dat de klant langer van het doel gespecificeerd in artikel 16 lid 2 onderdeel d gebruik wil maken.
 4. De klant kan ten allen tijde met een schriftelijk verzoek aan OMNN kenbaar maken dat de klant wil dat OMNN de in het bezit zijnde gegevens vernietigt. Aan de doelen genoemd in artikel 16 lid 2 kan dan niet meer door OMNN worden voldaan noch kan dit daarna door de klant worden geëist. Mocht de klant nog een opleiding volgen dan heeft dit tot gevolg dat deze beëindigd word volgens de voorwaarden gesteld in artikel 8.
 5. OMNN is gerechtigd de persoonsgegevens van de klant te delen met derden indien zij (een deel) van de opleiding verzorgen. OMNN zal met derden hiervoor een verwerkersovereenkomst afsluiten.
  De verantwoordelijkheid voor het correct verwerken blijft echter bij OMNN.
 6. Het Privacystatement van OMNN is ter inzage op de website te vinden.

Artikel 17 – Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. OMNN is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze zijn ter inzage op de website en bij de Kamer van Koophandel.
 2. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle lopende Deelnemersovereenkomsten, ook die met schriftelijk vastgelegde wijzigingen van de voorwaarden.

Artikel 18 – Geschillenregeling

 1. Als de klant een klacht heeft dient deze bij OMNN schriftelijk gemeld te worden. De klachtencoördinator van OMNN zal deze dan afhandelen.
 2. De klachtencoördinator dient zo spoedig mogelijk doch binnen 8 werkdagen na constatering van de klacht, althans na constatering redelijkerwijs mogelijk was, contact op te nemen met de klager.
 3. Wanneer er na afhandeling van de klacht geen tevredenheid is bij de klager over de afhandeling, dient er contact te worden gelegd met de Geschillencommissie. Zodra de Geschillencommissie is benaderd is OMNN niet meer bevoegd tot het afhandelen van de klacht.
 4. De wederpartij heeft de verplichting de verrichte te controleren teneinde voor zoveel mogelijk vast te stellen of zij aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de verrichte prestaties in enig opzicht niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de wederpartij daarop jegens de opdrachtgever geen beroep meer doen, indien zij de opdrachtgever daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht dagen na het verrichten van die prestaties c.q. na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.
 5. De uitgebreide klachtenregeling van OMNN is op de website ter inzage te vinden.

Assen, 2021