Klachtenregeling Office Management Noord Nederland (OMNN)

1. Doelstellingen en uitgangspunten.

Deze klachtenregeling waarborgt dat personen van buiten onze organisatie, bij OMNN werkzame personen of aan ons verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen. OMNN wil leren van iedere klacht. OMNN is zich daarnaast ervan bewust dat een klager ons een tweede kans biedt. Wij zijn daar zeer erkentelijk voor.

Onder een externe klacht wordt verstaan: iedere uiting van ontevredenheid door een klant over werkzaamheden verricht door één of meerdere medewerkers van onze organisatie. OMNN hecht veel belang aan een zorgvuldige afhandeling van klachten. Het stelt ons in staat om onze processen en de dienstverlening voor onze klanten te verbeteren. Uitgangspunt is dat een, naar tevredenheid van een klant, afgehandelde klacht de band met de betreffende klant juist kan versterken.

Onder een interne klacht wordt verstaan: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van (een dreiging van) een misstand met betrekking tot de kwaliteitsbeheersing van onze organisatie, wettelijke regels, gedragsregels en/of werkinstructies, niet zijnde een incident zoals hierna gedefinieerd.

Onder een incident wordt verstaan een strafbaar feit en/of wetsovertreding welke een ernstige bedreiging vormt voor de integere uitoefening door OMNN van de (controle)opdrachten en welke het vertrouwen kan schaden in OMNN.

De doelstelling van de klachten- en meldingsprocedure is dat klachten en meldingen van incidenten worden vastgelegd en adequaat en tijdig worden afgehandeld. Dat betekent dat:- alle interne en externe klachten worden geregistreerd en behandeld;
– alle meldingen van incidenten worden geregistreerd en behandeld;
– klanten binnen twee werkweken een reactie op hun klacht ontvangen.

Om deze doelstelling te bereiken dragen wij er zorg voor dat:
– de procedure met betrekking tot klachten schriftelijk vastligt en aan iedere medewerker en buitenstaander via de website in te zien is of opvraagbaar is;
– alle klachten en meldingen schriftelijk of elektronisch worden vastgelegd, inclusief de afhandeling;
– toezicht wordt gehouden op de naleving van de klachtenprocedure.
Deze zaken worden in de volgende hoofdstukken verder uitgewerkt.

2. Contactpersonen

Voor het melden van klachten kan een ieder terecht bij onze klachtencoördinator mevrouw Corine van Dijk – Tol (telefoon: 0592 – 20 00 08, mobiel: 06- 11 25 16 18, corine@secretaressehogeschool.nl met als onderwerp ‘Klacht’. Uiteraard kunnen klachten ook gemeld worden bij iedere medewerker van OMNN. Zij zullen ervoor zorg dragen dat deze klacht bij de klachtencoördinator terecht komt.

3. Klachtenprocedure

De klachtenprocedure bestaat uit de volgende stappen:
– Ontvangst van de klacht of incidentmelding
– Melding van een interne klacht
– Melding van een incident
– Registratie van de klacht
– Behandeling van de klacht
– Afwikkeling van de klacht
– Ontvangst van klacht of incidentmelding

Klanten kunnen een klacht bij ons indienen op de volgende manieren:
– schriftelijk;
– per mail;
– telefonisch
– in een persoonlijk gesprek.
Het is van belang dat iedere klacht wordt onderkend en aan de coördinator wordt gemeld. De melding van een klacht kan zowel bij een medewerker als de directie terecht komen. Iedere medewerker is verplicht een door een klant geuite klacht direct vast te leggen in een e-mailbericht aan de klachtencoördinator van OMNN zijnde mevrouw Corine van Dijk – Tol.
Afhankelijk van de aard van de klacht zal Corine van Dijk – Tol aan de melder vragen om een volledig klachtenformulier in te vullen. Op dit formulier wordt de klacht zo duidelijk en volledig mogelijk omschreven.

Melding van een interne klacht
Indien de uitvoering van werkzaamheden niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, kan dit aanleiding zijn tot klachten van zowel de bij de uitvoering betrokken personen als ook van de opdrachtgever en belanghebbende derden. Iedere medewerker is verder verplicht direct bij de klachtencoördinator melding te maken van overtredingen van de wet- en regelgeving, gedragsregels en/of werkinstructies, zoals vastgesteld door OMNN.

Melding van een incident
Iedere medewerker is verplicht direct bij Corine van Dijk – Tol melding te maken van een incident, d.w.z. van een strafbaar feit en/of wetsovertreding welke een ernstige bedreiging vormt voor de integere uitoefening door OMNN van de controleopdrachten en welke het vertrouwen kan schaden in OMNN of in het secretaresseberoep als geheel. Melding van een (vermoeden van) een incident dwingt vanwege haar aard tot een snelle en adequate afhandeling.

Registratie van de klacht
De coördinator Corine van Dijk – Tol verzamelt de klachtenmeldingen in een e-mail folder. Afhankelijk van het aantal klachten structureert de coördinator de klachten in deze e-mail folder. De betreffende folder is daarmee direct het elektronisch klachtenregister. Van klachten, welke niet per e-mail aan de coördinator worden gemeld maakt zij zelf een elektronische melding, welke in het klachtenregister wordt opgeslagen.

Bij de registratie wordt in ieder geval genoteerd:
– datum van de melding van de klacht;
– naam van de betreffende klant;
– wijze van melding van de klacht;
– aard van de klacht.

Aan de hand van een periodieke uitdraai van de klachten worden de lichtere klachten door Corine van Dijk – Tol direct met de betreffende personen besproken. Voor de zwaardere klachten (o.a. klachten en beschuldigingen dat de door OMNN uitgevoerde werkzaamheden niet voldoen aan de vaktechnische richtlijnen en de door de wet- en regelgeving gestelde eisen; en beschuldigingen dat niet wordt voldaan aan het systeem van kwaliteitsbeheersing van OMNN) wordt een klachtenformulier ingevuld.

Behandeling van de klacht
Corine van Dijk – Tol onderzoekt de klacht en is in dat kader bevoegd om kennis te nemen van alle opdrachtdocumentatie die zij relevant acht. Zij kan besluiten om de identiteit van de klager(s) vertrouwelijk te houden. Ook is zij bevoegd om juridisch advies in te winnen zo zij dat nodig acht. Vervolgens geeft zij op het klachtenformulier aan op welke wijze de klacht moet worden afgehandeld en welke medewerkers actie moeten ondernemen gegeven de aard van de klacht en de betrokkenen. Het plan van afhandeling van de klacht wordt vastgesteld. Zij neemt contact op met de betreffende medewerkers en bespreekt de klacht met hen. Het onderzoek wordt zodanig gedocumenteerd, dat het dossier de conclusies kan dragen. Ingeval van een externe klacht worden de uitkomsten door Corine van Dijk – Tol besproken met de klager.

Afwikkeling klachtenformulieren
Nadat de klacht volledig is afgehandeld ondertekent Corine van Dijk – Tol het klachtenformulier. Na ondertekening wordt het formulier, compleet met eventuele bijlagen gearchiveerd en alleen toegankelijk voor Corine van Dijk – Tol opgeborgen. De dossiers worden bewaard gedurende de daarvoor staande wettelijke termijn, waarna ze worden vernietigd. Tevens wordt van de afhandeling melding gemaakt in het klachtenregister.

4. Evaluatie van de klachtenafhandeling

Periodiek maakt Corine van Dijk – Tol een rapportage over de klachtenafhandeling. In de rapportage vermeldt zij het aantal en de soort klachten dat ontvangen is, de tijdsduur tussen ontvangst en afwikkeling van de klacht en de afloop. Jaarlijks stelt Corine van Dijk – Tol een verslag op met een overzicht van maatregelen die zijn genomen en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen, welk verslag wordt verspreid onder de medewerkers conform de wettelijke verplichting. In het verslag vindt geen vermelding plaats van persoonlijke gegevens en bijzonderheden.

5. Geheimhouding

Een ieder die betrokken is bij de behandeling van een klacht of een incidentmelding is verplicht tot strikte geheimhouding van alle informatie waarvan hij/zij kennis neemt. Hiervoor bestaat een ontheffing in het kader van het geven van verklaringen inzake feiten en omstandigheden aan Corine van Dijk – Tol. De anonimiteit van de melder wordt op diens verzoek gerespecteerd, mits niet in strijd met de wettelijke verplichtingen en de gerechtvaardigde belangen van de werkgever. Als de situatie zich voordoet dat de anonimiteit niet langer zonder meer kan worden gewaarborgd, dan wordt de melder vooraf gevraagd of deze de melding wil handhaven. Voorgaande laat onverlet dat het noodzakelijk kan zijn de identiteit van een melder en/of de beklaagde mee te delen aan instanties die bevoegd zijn voor verder onderzoek of gerechtelijke procedures.

6. Privacy en rechtsbescherming

Degene die een (voorgenomen) klacht of een (mogelijk) vermoeden van een incident heeft ingediend wordt beschermd tegen eventuele nadelige effecten van de klacht of melding, ongeacht de uitkomst van de behandeling. Degene die een (voorgenomen) klacht of een (mogelijk) vermoeden van een incident te goeder trouw en op redelijke gronden heeft ingediend, wordt op geen enkele manier in zijn/haar positie benadeeld als gevolg van het indienen van de klacht of incidentmelding en heeft zich gedragen zoals een goed medewerker betaamt. Een opzegging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker van OMNN omdat hij/zij een klacht of incidentmelding heeft ingediend wordt beschouwd als een onredelijke opzegging van de overeenkomst, tenzij de werkgever aannemelijk kan maken dat de voorgestane opzegging geen verband houdt met de melding.

Onze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op onze Klachtenregeling.

Assen, 2021